Máy Chủ Server Bootrom Chính Hãng Intel Việt Nam

Máy Chủ Server Bootrom Chính Hãng Intel S1200 Việt Nam, sử dụng các dòng main board Intel S1200 xxx. Các dòng sk 1150, sk 1155, sk1151 ...